1. Algemeen
Enttec is onderdeel van WL Productions.

2. Toepasselijkheid/conversie
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WL Productions en haar wederpartij (verder aan te duiden als: "de koper"), aanbiedingen en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de koper geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
2.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1 Iedere aanbieding van WL Productions is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3.2 Indien een aanbod wordt aanvaard, is WL Productions gerechtigd haar aanbod gedurende twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Kosten voor verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering zijn niet inbegrepen.
4.2 WL Productions stelt de prijzen vast op basis van de op het moment van de aanbieding respectievelijk de order geldende inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, alsmede op basis van levering af bedrijf, magazijn of opslagplaats WL Productions. WL Productions is gerechtigd de prijs te wijzigen, indien ontwikkelingen in prijzen, salarissen en sociale lasten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie daartoe aanleiding geven.
4.3 WL Productions kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- , druk-, taal en/of invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats af kantoor, werkplaats, magazijn of opslagplaats van WL Productions, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6. Levertijd
De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper WL Productions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

7. Deelleveringen
WL Productions is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is WL Productions bevoegd gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Transport/risico
8.1 Verzending en transport geschiedt steeds voor rekening van de koper.
8.2 Indien de verkochte zaak door WL Productions of een door deze aangewezen vervoerder bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor risico van koper van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de koper.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door WL Productions geleverde zaken blijven het eigendom van WL Productions totdat de koper de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die WL Productions tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens WL Productions.
9.2 Door WL Productions geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn kopers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
9.3 Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

10. Betaling en zekerheid
10.1 Betaling van alle facturen van WL Productions geschiedt netto contant bij (af)levering dan wel door middel van storting of overmaking op een door WL Productions aangewezen giro- of bankrekening binnen 7 dagen na factuurdatum.
10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
10.3 In geval van niet-tijdige betaling verkeert de koper in verzuim en is hij een rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
10.4 In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, failissement of surséance van betaling van de koper worden alle betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of WL Productions terzake reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is WL Productions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van WL Productions schadevergoeding te vorderen.
10.5 In geval van niet-tijdige betaling worden de koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, die worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
10.6 WL Productions is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de koper heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de koper op WL Productions. In geval de vordering van WL Productions op de koper nog niet opeisbaar is, zal WL Productions van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik maken, tenzij op de tegenvordering van de koper beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de koper zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. WL Productions zal de koper indien mogelijk vantevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.
10.7 De koper is verplicht op eerste verzoek van WL Productions terstond genoegzaam en in de door WL Productions gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is WL Productions gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
10.8 Indien de koper aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning geen gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde zaken is WL Productions slechts aansprakelijk, indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of onrechtmatige daad, indien en voorzover deze wordt gedekt door haar verzekering, tot het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij gedane uitkering. WL Productions is niet aansprakelijk voor samenstellings- of fabrikagefouten van de geleverde zaken.
11.2 Indien WL Productions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden terzake van de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. WL Productions is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de koper;
- schade wegens door WL Productions gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de op grond van die overeenkomst door WL Productions gefactureerde en factureerbare bedragen met een maximum van €
3.000,-
11.3 Het recht van de koper op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de koper na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is het ontstaan van de schade deze schade schriftelijk aan WL Productions heeft gemeld.
11.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
11.5 De koper vrijwaart WL Productions voor alle schade die de koper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door WL Productions geleverde zaken.
11.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van WL Productions op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Gebreken; klachttermijnen
12.1 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan WL Productions.
12.4 Klachten over facturen dient de koper binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan WL Productions.
12.5 Indien de koper geen melding maakt van gebreken of klachten maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

13. Ontbinding overeenkomst
13.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met WL Productions voldoet, alsmede in geval faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is WL Productions, na de koper schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die WL Productions op de koper mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
13.2 Indien de behoorlijke nakoming door WL Productions van haar verplichtingen uit een overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van WL Productions komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is WL Productions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan WL Productions zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van WL Productions, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van WL Productions, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan WL Productions afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
14.2 Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. WL Productions is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen WL Productions en de koper is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen WL Productions en de koper die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van WL Productions, tenzij WL Productions als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper.

Privacystatement
WL Productions respecteert de privacy van de bezoekers van www.enttec.nl, onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en na invoering, de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
Welke gegevens worden verwerkt De gegevens die worden verwerkt door WL Productions, zijn de door Koper aan WL Productions door middel van het invullen van het bestelformulier verstrekte gegevens en uw adresgegevens. Tevens wordt door WL Productions bijgehouden welke browser u gebruikt en via welke website u op onze website bent terechtgekomen.